Obecná ustanovení

Obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě www.nebshop.cz. Účelem těchto obchodních podmínek je vymezit a upřesnit práva a povinnosti prodávajícího (dodavatele) na jedné straně a kupujícího (zákazníka, spotřebitele) na straně druhé.

Prodávajícím a provozovatelem internetového obchodu www.nebshop.cz je Infinity Obchod s.r.o., Soblahov 594, 913 38 Soblahov, zapsaná v OR okresního soudu Trenčín, oddíl: Sro, vložka 35925/R, IČO: 51323664, DIČ: 2120671267, IČ DPH: SK2120671267.

Veškeré smluvní vztahy mezi prodávajícím a kupujícím jsou uzavřeny v souladu s právním řádem Slovenské republiky. V případě, že je smluvní stranou spotřebitel, řídí se právní vztahy neupravené obchodními podmínkami www.nebshop.cz zákonem č. 40/1964 Sb. Občanský zákoník, v platném znění, zákonem č. 250/2007 Sb. Zákon o ochraně spotřebitele, v platném znění a zákonem č. 102/2014 CFU o ochraně spotřebitele při podomním prodeji a zásilkovém prodeji v platném znění. V případě, že je smluvní stranou podnikatel, řídí se právní vztahy neupravené obchodními podmínkami www.nebshop.cz zákonem č. 513/1991 Sb. Obchodní zákoník, v platném znění.

Právní vztahy prodávajícího a spotřebitele výslovně neupravené těmito podmínkami se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 40/1964 Sb., Občanského zákoníku, zákona č. 250/2007 Sb. o ochraně spotřebitele, zákona č. 102/2014 Sb. o ochraně spotřebitele při prodeji zboží nebo poskytování služeb na základě smlouvy uzavřené na dálku nebo smlouvy uzavřené mimo obchodní prostory prodávajícího, jakož i předpisy souvisejícími, vše v platném znění.

Kontakt na příslušný Inspektorát SOI:

Inspektorát Slovenské obchodní inspekce se sídlem v Trenčíně pro Trenčiansky kraj, Trenčín, Hurbanova 59 email: tn@soi.sk, fax: 032/6400108.

Vymezení pojmů

Spotřebitelská smlouva - je kupní smlouva, pokud smluvními stranami jsou na jedné straně dodavatel a na druhé straně spotřebitel, který nemohl individuálně ovlivnit obsah dodavatelem předem připraveného návrhu na uzavření smlouvy.

Prodávající (dodavatel) - osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to podnikatel, který spotřebiteli nabízí nebo prodává výrobky nebo poskytuje služby a také podnikatel, který přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů dodává kupujícímu výrobek.

Spotřebitel (kupující) - fyzická osoba nebo právnická osoba, která nakupuje výrobky nebo užívá služby pro osobní potřebu nebo pro příslušníky své domácnosti a která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti.

Kupující, který není spotřebitelem - je osoba, která při uzavírání a plnění kupní smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti.

Obchodní podmínky - smluvní ujednání mezi prodávajícím a kupujícím v tomto dokumentu. Kupující v momentu odeslání své objednávky potvrzuje, že souhlasí s těmito obchodními podmínkami platnými v době odeslání své objednávky a je jimi vázán od momentu uzavření kupní smlouvy. Kupující odesláním své objednávky potvrzuje, že před uskutečněním své objednávky se s těmito obchodními podmínkami seznámil a s obchodními podmínkami bez výhrad souhlasí.

Způsob uzavírání kupní smlouvy

Kupní smlouva je uzavřena závazným akceptováním návrhu na uzavření kupní smlouvy kupujícího prodávajícím ve formě e-mailové zprávy kupujícího zaslaného prodávajícímu a / nebo ve formě kupujícím vyplněného a odeslaného formuláře na internetové stránce prodávajícího a / nebo ve formě telefonické objednávky kupujícího prodávajícímu (dále jen "objednávka ").

Závazným akceptováním objednávky kupujícího prodávajícím je telefonické nebo e-mailové potvrzení prodávajícím kupujícímu o akceptování objednávky po předchozím přijetí objednávky kupujícím a po ověření dostupnosti a termínu dodání zboží požadovaného kupujícím označené jako "potvrzení objednávky". Automaticky prováděné oznámení o přijetí objednávky do elektronického systému prodávajícího se nepovažuje za závazné akceptování objednávky.

Závazné akceptování objednávky obsahuje údaje o názvu a specifikaci zboží, jehož prodej je předmětem kupní smlouvy, dále údaje o ceně zboží a / nebo jiných služeb, název a údaje o kupujícím, resp. adrese, kde má být zboží dodáno a údaje o ceně, způsobu přepravy zboží do dohodnutého místa doručení zboží pro kupujícího, případně jiné údaje.

Povinnosti prodávajícího

Prodávající se zavazuje dodat:

 1. Druh a množství zboží v kupní ceně a za platebních podmínek, které platí v den odeslání objednávky, kromě zjevných omylů a v případě výrazné změny ceny zboží.
 2. Zboží, které bude vhodně zabaleno, aby nedošlo k jeho poškození během přepravy.

Neodpovídáme za:

 1. Opožděné dodání zboží zaviněné kurýrní společností.
 2. Pozdní dodání zboží zaviněné nesprávně udanou adresou příjemce.
 3. Případné nedodání zboží, ke kterému došlo vinou výrobce (dodavatele) v důsledku jakéhokoliv omezení, případně zrušení distribučních práv nebo jiných nepředvídatelných překážek.
 4. Výběr zboží kupujícím. Pokud po převzetí zásilky kupující zjistí, že zboží neodpovídá jeho představám. Takové zboží nemůžeme považovat za oprávněnou reklamaci.

Povinnosti kupujícího

Kupující se zavazuje:

 1. Objednané zboží převzít, zkontrolovat neporušenost obalů a v případě jakýchkoliv závad tyto neprodleně oznámit nám.
 2. Zaplatit za zboží kupní cenu ve výši a ve smyslu platebních podmínek platných v den odeslání objednávky.

Odstoupení od smlouvy

1. Nemůže-li prodávající splnit své povinnosti vyplývající mu z kupní smlouvy z důvodu vyprodání zásob, nedostupnosti zboží, nebo pokud výrobce, dovozce nebo dodavatel zboží dohodnutého v kupní smlouvě přerušil výrobu nebo provedl tak závažné změny, které znemožnily realizaci splnění povinností prodávajícího vyplývajících z kupní smlouvy nebo z důvodů vyšší moci nebo pokud ani při vynaložení veškerého úsilí, které lze od něj spravedlivě požadovat, není schopen dodat zboží zákazníkovi ve lhůtě stanovené těmito obchodními podmínkami nebo v ceně, která je uvedena v objednávce, prodávající je povinen o této skutečnosti neprodleně informovat kupujícího a zároveň je povinen nabídnout kupujícímu náhradní plnění nebo možnost pro kupujícího odstoupit od kupní smlouvy (stornovat objednávku). V případě, že kupující odstoupí od kupní smlouvy z důvodů uvedených v tomto bodě těchto reklamačních a obchodních podmínek, je prodávající povinen vrátit kupujícímu již zaplacenou zálohu za zboží dohodnuté v kupní smlouvě ve lhůtě 14 dnů od oznámení o odstoupení od smlouvy převodem na účet určený kupujícím.

2. Spotřebitel má na základě zákona č. 102/2014 Z. z. o ochraně spotřebitele při prodeji zboží nebo poskytování služeb na základě smlouvy uzavřené na dálku nebo smlouvy uzavřené mimo provozní prostory prodávajícího ao změně a doplnění některých zákonů (dále jen jako „Zákon“) podle ustanovení § 7 a následujících právo odstoupit od kupní smlouvy do 14 kalendářních dnů ode dne převzetí zboží. Pokud předmětem kupní smlouvy je dodání zboží, spotřebitel má právo odstoupit od smlouvy i před dodáním zboží.

3. Provozovatel rozšiřuje spotřebiteli nárok na odstoupení od kupní smlouvy uzavřené pomocí prostředků komunikace na dálku na 60 kalendářních dnů od převzetí zboží, zakoupeného on-line, a to bez udání důvodu, avšak po uplynutí zákonné 14 denní lhůty podle předchozího odstavce je odstoupení možné jen pokud je zboží kompletní, nepoškozené, pokud možno v nepoškozeném původním obalu a nenese známky používání.

4. Během 60-ti denní lhůty pro vrácení se 1.-14. den vrací částka za zboží způsobem, jaký použil kupující při své platbě za zboží v rámci objednávky (např. kupující zaplatil za zboží bankovním převodem, tak plnění mu bude vráceno bankovním převodem na účet, ze kterého kupující zboží platil při objednávce) kupujícího a to do 14 pracovních dnů od přijetí zboží na sklad, 15.-60. den bude zaslán na mail kupujícího VOUCHER v částce vráceného zboží na další nákup na www.nebbiashop.cz

5. Spotřebitel je povinen, chce-li toto právo využít, odstoupení od kupní smlouvy osobně doručit nejpozději v poslední den určené lhůty na kontaktní adresu prodávajícího nebo toto odstoupení předat k poštovní přepravě nejpozději v poslední den lhůty na adresu, která je uvedena v kontaktech nebo toto odstoupení zaslat. e-mailem nejpozději v poslední den lhůty pro odstoupení na e-mailovou adresu prodávajícího: reklamace@nebbiashop.cz Spotřebitel je povinen po oznámení o odstoupení od smlouvy zaslat nebo doručit osobně předmět smlouvy od které odstupuje spolu se vší dokumentací – např. originálem faktury, návodem a jinou dokumentací ke zboží, která mu byla doručena spolu se zbožím, nejpozději však do 14 dnů ode dne odstoupení (§10 odst. 1 Zákona). Doporučujeme kupujícím aby si vyhotovili pro vlastní potřebu kopii faktury a zboží zasílali doporučeně a jako pojištěnou zásilku. Odstoupení od smlouvy musí kupující učinit formou a způsobem nevzbuzujícím pochybnosti, že došlo k odstoupení od smlouvy, nebo v podobě zápisu na jiném trvanlivém nosiči.

6. Odstoupení od kupní smlouvy dle předchozího bodu těchto obchodních a reklamačních podmínek musí obsahovat informace: zejména identifikaci kupujícího (jméno a příjmení), číslo a datum objednávky, přesnou specifikaci zboží, způsob, jakým má prodávající vrátit již přijaté plnění, zejména číslo účtu a/nebo poštovní adresu kupujícího za předpokladu, požaduje-li spotřebitel vrátit přijaté plnění jiným způsobem, než jaký použil při své platbě za zboží při objednávce.

7. Upozorňujeme spotřebitele, že v souladu s § 10 ods. 3 zákona č. 102/2014 Z. z. nese v případě odstoupení od smlouvy náklady na vrácení zboží kupující tedy spotřebitel. V případě, že spotřebitel odstoupí od smlouvy uzavřené na dálku, nese i náklady na vrácení zboží, které vzhledem k jeho povaze nelze vrátit prostřednictvím pošty. Odstoupí-li spotřebitel oprávněně od kupní smlouvy, má nárok využít služeb společnosti Packeta, které spotřebiteli doporučujeme. Přeprava přes Packetu je zpoplatněna částkou 90 Kč. V případě výměny velikosti, bude částka za přepravu při vrácení zboží (90 Kč), účtována při doručení nového zboží v dobírkové částce. V případě vrácení zboží ve 14-ti denní zákonné lhůtě, bude částka za přepravu vráceného zboží odečtena z částky vráceného zboží. V případě vrácení zboží mezi 15. až 60. dnem, bude částka za přepravu vráceného zboží ponížena z hodnoty kuponu (VOUCHERU). Na mail vám přijde faktura za přepravu přes Packetu.

8. Spotřebitel nemůže odstoupit od kupní smlouvy, jejímž předmětem je prodej zboží, které není vhodné vrátit z důvodu ochrany zdraví nebo z hygienických důvodů (např. platí to na plavky a spodní prádlo, které z hygienických důvodů nelze vrátit). Pokud spotřebitel odstoupí od kupní smlouvy neoprávněně a/nebo v rozporu s platnou právní úpravou těchto Obchodních podmínek, a přesto odešle zboží prodávajícímu, nebude takové zboží prodávajícím přijato.

9. Vrátit zboží lze pouze v případě, že bylo zakoupeno z e-shopu www.nebbiashop.cz nikoli z kamenné prodejny nebo jiné stránky. Zboží, které nebylo zakoupeno u nás bude automaticky odesláno zpět s poplatkem za zpracování (dobírkou) 200 Kč.

10. Zboží musí být vráceno kompletní, nepoužívané, v původním stavu včetně připnutých informačních visaček, v originálním obalu. Se zbožím musí být zaslán doklad o koupi. Zboží zaslané na dobírku nebude přijato!

11. Provozovatel e-shopu vrátí zaplacené plnění za zboží ve smyslu ust. §9 ods. 3) zákona č. 102/2014 Z.z. do 14 dnů ode dne doručení odstoupení od smlouvy, avšak nemusí vrátit peníze dříve než je mu doručené zboží nebo spotřebitel neprokáže zaslání zboží, to neplatí v případě, že prodávající navrhl, že si zboží vyzvedne sám.

12. Právo na odstoupení od smlouvy se nevztahuje na výrobky a služby, které jsou vymezeny v §7 ods. 6 písm. a) až l) zákona č. 102/2014. Z.z., jejímž předmětem je: prodej zboží zhotoveného podle zvláštních požadavků spotřebitele, zboží vyrobeného na míru nebo zboží určeného zvlášť pro jednoho spotřebitele.

13. Pokud spotřebitel odstoupí od smlouvy, zrušuje se od začátku i každá doplňková smlouva související se smlouvou, od které spotřebitel odstoupil. Od spotřebitele není možné požadovat žádné náklady nebo jiné platby v souvislosti se zrušením doplňkové smlouvy pokud došlo k úplnému poskytnutí služby. Rovněž upozorňujeme spotřebitele v souvislosti s odstoupením a povinností prodávajícího vrátit veškerá plnění včetně nákladů na dopravu zboží k zákazníkovi, že ve smyslu § 9 ods. 3 zákona č. 102/2014 Z. z. prodávající není povinen uhradit spotřebiteli dodatečné náklady, pokud si spotřebitel výslovně zvolil jiný způsob doručení, než je nejlevnější běžný způsob doručení nabízený prodávajícím. Dodatečnými náklady se rozumí rozdíl mezi náklady na doručení, které si zvolil spotřebitel, a náklady na nejlevnější běžný způsob doručení nabízený prodávajícím.

14. Spotřebitel snáší jakékoli snížení hodnoty zboží, které bylo způsobeno jeho používáním nad rámec potřebný pro zjištění funkčnosti a vlastností zboží.

Odpovědnost za vady, záruka, reklamace

Prodávající poskytuje záruku na zboží v délce 24 měsíců. Záruka začíná běžet od převzetí věci kupujícím. Kupující bere na vědomí, že je povinen prohlédnout si zboží bezprostředně při jeho převzetí. V případě, že zboží při převzetí kupujícím neodpovídá kupní smlouvě, je kupující povinen neprodleně o tom uvědomit prodávajícího.

Všechny záruční reklamace, kde se závada projeví do 30 dnů od převzetí zboží, řešíme výměnou zboží za nový kus. Pokud zboží není v daný moment na skladě, bude Vám v nejkratším možném termínu objednáno nebo Vám umožníme výběr jiného zboží ve stejné hodnotě. Pro urychlení řešení reklamace výměnou za nový kus do 30 dnů od zakoupení, musí být reklamované zboží vráceno kompletní (tzn. Včetně veškerého příslušenství, manuálů, atd..). Garance výměny se nevztahuje na mechanicky poškozené zboží. Nabízíme možnost vrácení nepoužitého zboží podle zákonem stanovené lhůty 14 dnů. Zboží však musí být v originálním obalu, nepoužívané a kompletní. Zákazník, který nakupuje zboží v rámci své obchodní činnosti a toto zboží není určeno k dalšímu prodeji, může odstoupit od smlouvy do 7 dnů od převzetí zboží. Využití lhůty pro vrácení zboží není možné u výrobků, které zákazník získal v reklamačním řízení (výměna za nový kus).

Prodávající odpovídá za vady zboží a kupující je povinen reklamaci neprodleně uplatnit u prodávajícího podle platného reklamačního řádu. Informace o servisních místech pro záruční a pozáruční servis jsou uvedeny na zadní straně záručního listu, resp. Vám v případě potřeby poskytneme na požádání telefonicky nebo prostřednictvím e-mailu.

Na vyřizování reklamací se vztahuje platný reklamační řád. Kupující odesláním objednávky prodávajícímu potvrzuje, že byl řádně informován o podmínkách a způsobu reklamace zboží včetně údajů o tom, kde lze reklamaci uplatnit, a o provádění záručních oprav v souladu s ust. § 18 odst. 1 zákona č. 250/2007 Z. z. o ochraně spotřebitele a o změně zákona České národní rady č. 372/1990 Sb. o přestupcích ve znění pozdějších předpisů (dále jen "Zákon").

Reklamační řád se vztahuje na zboží zakoupené kupujícím od prodávajícího ve formě elektronického obchodu na internetové stránce elektronického obchodu prodávajícího.

Reklamační řád v této podobě je platný pro všechny obchodní případy, pokud nejsou smluvně ujednány jiné záruční podmínky.

Kupující má právo uplatnit si u prodávajícího záruku jen na zboží, které vykazuje vady, které zavinil výrobce, dodavatel nebo prodávající, vztahuje se na něj záruka a bylo zakoupeno u prodávajícího.

Kupující je povinen provést prohlídku zboží při převzetí zboží. Pokud tak neučiní, může uplatnit nároky z vad zjištěných při této prohlídce, jen když prokáže, že tyto vady mělo zboží již v době převzetí zboží.

Během záruční doby má zákazník právo na bezplatné odstranění vady po předložení zboží s dokladem o koupi nebo záručním listem zástupci prodávajícího.

Pokud zboží vykazuje vady, zákazník má právo uplatnit reklamaci v souladu s ust. § 18 odst. 2 Zákona tak, že doručí zboží na adresu sídla prodávajícího a vyplní formulář na uplatnění reklamace a doručí ho prodávajícímu. Podobu formuláře určí prodávající a jeho vzor umístí na internetové stránce prodávajícího. Kupující je povinen ve formuláři přesně označit druh a rozsah vad zboží. Zákazník má právo uplatnit reklamaci i u osoby oprávněné výrobcem zboží k provádění záručních oprav (dále jen "určená osoba"). Seznam určených osob je uveden v záručním listě nebo jej kupujícímu zašle na jeho žádost prodávající. Reklamační řízení zboží, které se dá objektivně doručit prodávajícímu začíná dnem, kdy jsou splněny všechny následující podmínky:

 • doručení vyplněného formuláře na uplatnění reklamace od kupujícího prodávajícímu,
 • doručení reklamovaného zboží od kupujícího prodávajícímu.

Začátek reklamačního řízení je zároveň dnem uplatnění reklamace. Reklamované zboží je nutné doručit do sídla prodávajícího, jestliže prodávající nebo určená osoba neurčí jinak (např. dopravit zboží přímo určené osobě).

Kupující je povinen reklamovat vady zboží u prodávajícího bez zbytečného odkladu, jinak kupujícímu zaniká právo vůči prodávajícímu na bezplatné odstranění vady.

Prodávající nebo určená osoba vydá kupujícímu potvrzení o uplatnění reklamace zboží ve vhodné formě zvolené prodávajícím, např. ve formě mailu nebo v písemné podobě, ve kterém je povinen přesně označit vady zboží v souladu s ust. § 18 odst. 5 Zákona a poučit spotřebitele o jeho právech, které pro něj vyplývají z ust. § 622 a ust. § 623 občanského zákoníku. Pokud je reklamace uplatněna prostřednictvím prostředků dálkové komunikace, prodávající je povinen potvrzení o uplatnění reklamace doručit kupujícímu ihned; pokud není možné potvrzení doručit ihned, musí se doručit bez zbytečného odkladu, nejpozději však spolu s dokladem o vyřízení reklamace; potvrzení o uplatnění reklamace se nemusí doručovat, pokud kupující má možnost prokázat uplatnění reklamace jiným způsobem.

Na základě rozhodnutí kupujícího, které ze svých práv ve smyslu ust. § 622 a ust. § 623 občanského zákoníku použije, je prodávající nebo určená osoba povinna určit způsob vyřízení reklamace dle ust. § 2 písm. m) Zákona ihned, ve složitějších případech do 3 dnů od začátku reklamačního řízení, v odůvodněných případech, zejména pokud se vyžaduje složité technické zhodnocení stavu zboží nejpozději do 30 dnů ode dne zahájení reklamačního řízení. Po určení způsobu vyřízení reklamace prodávající nebo určená osoba reklamaci vyřídí ihned, v odůvodněných případech lze reklamaci vyřídit i později. Vyřízení reklamace však nesmí trvat déle než 30 dnů ode dne uplatnění reklamace. Po uplynutí lhůty pro vyřízení reklamace má spotřebitel právo od smlouvy odstoupit nebo má právo na výměnu zboží za nové zboží. O ukončení reklamačního řízení a výsledku reklamace informuje prodávající kupujícího formou dohodnutou mezi oběma stranami. Pokud kupující reklamaci zboží uplatnil během prvních 12 měsíců od uzavření kupní smlouvy, může prodávající vyřídit reklamaci zamítnutím pouze na základě vyjádření znalce nebo stanoviska vydaného autorizovanou nebo akreditovanou osobou nebo stanoviska určené osoby (dále jen "odborné posouzení zboží"). Bez ohledu na výsledek odborného posouzení nemůže prodávající od kupujícího vyžadovat úhradu nákladů na odborné posouzení zboží ani jiné náklady spojené s odborným posouzením zboží. Pokud kupující reklamaci výrobku uplatnil po 12 měsících od uzavření kupní smlouvy a prodávající ji zamítl, osoba, která reklamaci vybavila, je povinna v dokladu o vyřízení reklamace uvést, komu může kupující zaslat zboží na odborné posouzení. Pokud kupující zboží zašle na odborné posouzení určené osobě uvedené v dokladu o vyřízení reklamace, náklady odborného posouzení zboží, jakož i všechny ostatní s tím související účelně vynaložené náklady hradí prodávající bez ohledu na výsledek odborného posouzení. Pokud kupující odborným posouzením prokáže zodpovědnost prodávajícího za reklamovanou vadu zboží, může reklamaci uplatnit znovu; během provádění odborného posouzení zboží záruční doba neběží. Prodávající je povinen kupujícímu uhradit do 14 dnů ode dne znovu uplatněné reklamace veškeré náklady vynaložené na odborné posouzení zboží, jakož i všechny s tím související účelně vynaložené náklady. Znovu uplatněnou reklamaci nelze zamítnout.

Kupující nemá právo uplatnit záruku na vady, o kterých byl prodávajícím v době uzavírání smlouvy upozorněn, nebo o kterých s přihlédnutím k okolnostem, za nichž byla kupní smlouva uzavřena, musel vědět.

Prodávající si vyhrazuje právo nahradit vadné zboží za jiné obdobné zboží se srovnatelnými technickými parametry.

Nárok na uplatnění záruky u prodávajícího kupujícím zaniká:

 • nepředložením dokladu o zaplacení, dodacího listu nebo záručního listu,
 • neoznámením zjevných vad při převzetí zboží,
 • uplynutím záruční doby zboží,
 • mechanickým poškozením zboží způsobeným kupujícím,
 • používáním zboží v podmínkách, které neodpovídají svojí vlhkostí, chemickými a mechanickými vlivy přirozenému prostředí,
 • neodborným zacházením, obsluhou, nebo zanedbáním péče o zboží,
 • poškozením zboží nadměrným zatěžováním nebo používáním v rozporu s podmínkami uvedenými v dokumentaci, obecnými zásadami, technickými normami nebo bezpečnostními předpisy platnými v ČR,
 • poškozením zboží neodvratitelnými a / nebo nepředvídatelnými událostmi,
 • poškozením zboží náhodnou zkázou a náhodným zhoršením,
 • neodborným zásahem, poškozením při dopravě, poškozením vodou, ohněm, statickou či atmosférickou elektřinou nebo jiným zásahem vyšší moci,
 • zásahem do zboží k tomu neoprávněné osoby.

Prodávající je povinen vyřídit reklamaci a ukončit reklamační řízení jedním z následujících způsobů:

 • předáním opraveného zboží,
 • výměnou zboží,
 • vrácením kupní ceny zboží,
 • vyplacením přiměřené slevy z ceny zboží,
 • písemnou výzvou k převzetí prodávajícím určeného plnění,
 • odůvodněným zamítnutím reklamace zboží.

Prodávající je povinen o způsobu určení způsobu vyřízení reklamace a o vyřízení reklamace kupujícímu vydat písemný doklad nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace prostřednictvím poskytovatele poštovní nebo kurýrní nebo donáškové služby, nebo prostřednictvím e-mailu.

Záruční doba je 24 měsíců ode dne uzavření kupní smlouvy, pokud není pro konkrétní případy stanovena záruční doba jiná, a běží ode dne převzetí zboží a potvrzení potřebných dokumentů souvisejících se zbožím oprávněnou osobou.

Záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou kupující nemohl používat zboží z důvodu záruční opravy zboží.

V případě výměny zboží za nové dostane kupující doklad, na kterém bude uvedeno vyměněné zboží, a případné další reklamace se uplatňují na základě původního dodacího listu a tohoto reklamačního dokladu. v případě výměny zboží za nové začne běžet záruční doba znovu od převzetí nového zboží, ale pouze na nové zboží.

Všechny reklamace uplatněné v zákonné záruční době jsou bezplatné.

Pokud jde o odstranitelnou vadu, bude reklamace vyřízena v závislosti na rozhodnutí kupujícího podle bodu 8.13. těchto reklamačních a obchodních podmínek následujícím způsobem:

 • prodávající zajistí odstranění vady, nebo
 • prodávající vadné zboží vymění.

Pokud se jedná vadu, kterou nelze odstranit, nebo o jednu více krát opakovanou odstranitelnou vadu, nebo o větší počet různých odstranitelných vad, a které brání tomu, aby mohl být zboží řádně užíváno jako bez vady, prodávající vyřídí v závislosti na rozhodnutí kupujícího podle bodu 8.13. těchto reklamačních a obchodních podmínek reklamaci následujícím způsobem:

 • výměnou zboží za jiné zboží stejných nebo lepších technických parametrů, nebo
 • v případě, že nemůže prodávající provést výměnu zboží za jiný, vyřídí reklamaci vystavením dobropisu na vadné zboží.

Vyřízení reklamace se vztahuje pouze na vady uvedené ve formuláři na uplatnění reklamace.

Pro účely reklamace se za vícekrát opakovanou odstranitelnou vadu považuje výskyt jedné odstranitelné vady více než dvakrát.

Pro účely reklamace se za větší počet různých odstranitelných vad považuje výskyt více než tří různých odstranitelných vad současně.

Pro účely reklamace se za dobu, která je považována za dobu, během které nemůže kupující řádně užívat zboží doba, během níž po uzavření kupní smlouvy nemůže kupující pro vady zboží užívat zboží.

Oprávnění kupujícího na uplatnění reklamace vady zboží je poté, co využil svého práva a požádal prodávajícího o odstranění vady zboží podle bodu 8.8. těchto reklamačních a obchodních podmínek zkonzumované a bez ohledu na výsledek reklamace již opětovně není oprávněn pro tutéž jedinečnou vadu (ne vadu stejného druhu) uplatňovat reklamaci opakovaně.

V případě, že prodávající ukončí reklamační řízení jako odůvodněné zamítnutí reklamace, ale vada výrobku objektivně existuje a nebyla odstraněna, může si kupující uplatnit své právo na odstranění vady zboží prostřednictvím soudu.

Kupující bere na vědomí, že prodávající neodpovídá za vady zboží, které byly způsobeny v příčinné souvislosti s jednáním nebo opomenutím kupujícího.

Kupující je povinen při uplatnění reklamace v rámci zákonné záruky prokázat uzavření kupní smlouvy s prodávajícím dokladem o koupi. Prodávající se zavazuje dle těchto obchodních podmínek uplatněnou reklamaci vyřídit bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 kalendářních dnů ode dne uplatnění reklamace.

Platební podmínky

V internetovém obchodě www.nebbiashop.cz může kupující uhradit kupní cenu tímto způsobem:

dobírka - nejpoužívanější způsob platby. Peníze za zboží zaplatíte až při převzetí zboží kurýrovi.

platba předem - online platba / platba kartou

Dodací podmínky

Dodací lhůta začíná běžet dnem přijetí závazné objednávky, která obsahuje všechny potřebné údaje pro její vyřízení. Objednávka je akceptována a expedována ve lhůtě do 1 - 2 pracovních dnů. V případě, že se objednané zboží nenachází na skladě, prodávající se zavazuje neprodleně o tom uvědomit kupujícího a dohodnout se s ním na dalším postupu. Internetový obchod www.nebbiashop.cz dodává své produkty prostřednictvím:

 • Zásilkovna - doručení zásilky do jednoho pracovního dne. Po doručení zásilky na zvolené výdejní místo je zákazník do 7 dnů povinný si zásilku vyzvednout.
 • kurýr - doručení zásilky do dvou pracovních dnů. Zákazník, který si zvolí tento typ dopravy, by se měl v době doručení zdržovat na adrese, kterou uvedl v objednávce (je to nejvhodnější způsob dopravy v případě, že si přejete doručit zásilku do zaměstnání). V případě, že Vás nezastihne kurýr na dodací adrese, bude Vás telefonicky kontaktovat a domluví se s Vámi na dalším postupu.

Ochrana osobních údajů

V souvislosti se zpracováním osobních údajů, Vám ve smyslu čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 (GDPR) ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob při zpracovávání osobních údajů a volném pohybu těchto údajů, poskytujeme následující informace.

1. Strany se dohodly, že kupující v případě, že je fyzickou osobou je povinen oznámit prodávajícímu v objednávce své jméno a příjmení, adresu trvalého bydliště včetně PSČ, číslo telefonu a mailovou adresu.

2. Strany se dohodly, že kupující v případě, že je právnickou osobou je povinen oznámit prodávajícímu v objednávce své obchodní jméno, adresu sídla včetně PSČ, IČO, číslo telefonu a mailovou adresu.

3. Kupující si může kdykoliv zkontrolovat a změnit poskytnuté osobní údaje.

4. Prodávající tímto oznamuje kupujícímu, že smyslu ust. § 10 odst. 3 písm. b) zákona č. 122/2013 CFU o ochraně osobních údajů ao změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů (dále jen "ZnOOÚ") prodávající jako provozovatel bude v procesu uzavírání kupní smlouvy zpracovávat osobní údaje kupujícího bez jeho souhlasu jako dotyčné osoby, protože zpracování osobních údajů kupujícího bude prováděno prodávajícím v předsmluvních vztazích s kupujícím a zpracování osobních údajů kupujícího je nezbytné pro plnění z kupní smlouvy, v níž vystupuje kupující jako jedna ze smluvních stran.

5. Kupující může zaškrtnutím příslušného políčka před odesláním objednávky vyjádřit svůj souhlas ve smyslu ust. § 11 odst. 1 zákona, aby prodávající zpracoval a uchovává jeho osobní údaje, zejména ty, které jsou uvedeny výše a / nebo které jsou potřebné při činnosti prodávajícího týkající se zasílání informací o nových produktech, slevách a akcích na nabízených výrobcích a zpracovával je ve všech svých informačních systémech týkajících se zasílání informací o nových produktech, slevách a akcích na nabízených výrobcích.

6. Prodávající se zavazuje, že bude s osobními údaji kupujícího zacházet a nakládat v souladu s platnými právními předpisy ČR.

7. Prodávající prohlašuje, že v souladu s ust. § 6 odst. 2 písm. c) ZnOOÚ osobní údaje bude získávat výhradně na účel uvedený v těchto obchodních a reklamačních podmínkách.

8. Prodávající prohlašuje, že v souladu s ust. § 6 odst. 2 písm. e) ZnOOÚ bude získávat osobní údaje pro jiné účely, než jsou uvedeny těchto obchodních a reklamačních podmínkách zvlášť a zajistí, aby osobní údaje zpracovávány a využívali výhradně způsobem, který odpovídá účelu, pro který byly shromážděny a že je nebude sdružovat s osobními údaji, které byly získány pro jiné účely.

9. Kupující uděluje prodávajícímu souhlas podle bodu 5 těchto reklamačních a obchodních podmínek na dobu určitou do splnění účelu zpracování osobních údajů kupujícího. Prodávající o splnění účelu zpracování zajistí neprodleně likvidaci osobních údajů kupujícího. Souhlas se zpracováním osobních údajů může kupující odvolat kdykoliv písemnou formou. Souhlas zanikne ve lhůtě 1 měsíce od doručení odvolání souhlasu kupujícím prodávajícímu.

10. Kupující bude před odesláním objednávky vyzván, aby zaškrtnutím políčka před odesláním objednávky potvrdil, že prodávající mu dostatečným, srozumitelným a nezaměnitelným způsobem oznámil: a) své identifikační údaje, které jsou uvedeny v čl. 1. těchto obchodních a reklamačních podmínek, b) identifikační údaje třetí strany, kterou je společnost, která doručí kupujícímu objednané zboží tak, že tyto údaje jsou uvedeny v akceptaci, c) účel zpracování osobních údajů kterým je uzavření kupní smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím, d) že bude zpracovávat osobní údaje kupujícího v rozsahu jméno a příjmení, adresu trvalého bydliště včetně PSČ, číslo telefonu a mailovou adresu, pokud je kupující fyzickou osobou av rozsahu obchodní jméno, adresu sídla včetně PSČ, IČO, číslo telefonu a mailovou adresu pokud kupující právnickou osobou, e) že požadované osobní údaje je kupující povinen poskytnout,

11. Prodávající prohlašuje, že bude zpracovávat osobní údaje v souladu s dobrými mravy a bude jednat způsobem, který neodporuje ZnOOÚ ani jiným obecně závazným právním předpisem a ani je nebude obcházet. Prodávající prohlašuje, že souhlas dotčené osoby si nebude vynucovat a ani podmiňovat hrozbou odmítnutí smluvního vztahu, služby, zboží nebo povinnosti stanovené prodávajícímu.

12. Kupující má právo na základě písemné žádosti od prodávajícího vyžadovat a) potvrzení, zda jsou nebo nejsou osobní údaje o jeho osobě zpracovávány, b) účel zpracování osobních údajů, c) ve všeobecně srozumitelné formě informace o zpracovávání svých osobních údajů v informačním systému a o jeho stavu v rozsahu: d) identifikační údaje prodávajícího a zástupce prodávajícího, pokud byl jmenován, e) identifikační údaje zprostředkovatele; to neplatí, jestliže prodávající při získávání osobních údajů nepostupuje podle § 8 ZnOOÚ, f) ve všeobecně srozumitelné formě přesné informace o zdroji, z něhož získal jeho osobní údaje pro zpracování, g) ve všeobecně srozumitelné formě odpis jeho osobních údajů, které jsou předmětem zpracování, h) doplňující informace, které jsou s ohledem na všechny okolnosti a podmínky zpracování osobních údajů potřebné pro kupujícího na zaručení jeho práv a právem chráněných zájmů v rozsahu zejménai) poučení o dobrovolnosti nebo povinnosti poskytnout požadované osobní údaje; jestliže prodávající získává osobní údaje kupujícího na základě souhlasu kupujícího podle § 11 ZnOOÚ, sdělí mu i čas platnosti souhlasu, a pokud kupujícího povinnost poskytnout osobní údaje vyplývá z přímo vykonatelného právně závazného aktu Evropské unie, mezinárodní smlouvy, kterou je Slovenská republika vázána, nebo zákona , prodávající oznámí kupujícímu právní základ, který jemu tuto povinnost ukládá, a uvědomí ji o následcích odmítnutí poskytnout osobní údaje, j) informace o třetích stranách, pokud se předpokládá nebo je zřejmé, že jim budou osobní údaje poskytnuté, k) okruh příjemců, pokud se předpokládá nebo je zřejmé, že jim budou osobní údaje zpřístupněny, l) formu zveřejnění, pokud mají být osobní údaje zveřejněny, m) třetí země, pokud se předpokládá nebo je zřejmé, že se do těchto zemí uskuteční předávání osobních údajů, n) opravu jeho nesprávných, neúplných nebo neaktuálních osobních údajů, které jsou předmětem zpracování, o) likvidaci jeho osobních údajů, pokud byl splněn účel jejich zpracování; pokud jsou předmětem zpracování úřední doklady obsahující osobní údaje, může požádat o jejich vrácení,p) likvidaci jeho osobních údajů, které jsou předmětem zpracování, pokud došlo k porušení ZnOOÚ nebo jiného platného předpisu SR.

13. Kupující na základě bezplatné písemné žádosti má právo u prodávajícího namítat proti: a) zpracovávání jeho osobních údajů, o nichž předpokládá, že jsou nebo budou zpracovávány pro účely přímého marketingu bez jeho souhlasu a žádat jejich likvidaci, b) využívání osobních údajů uvedených v § 10 odst. 3 písm. d) pro účely přímého marketingu v poštovním styku, nebo c) poskytování osobních údajů uvedených v § 10 odst. 3 písm. d) pro účely přímého marketingu.

14. Kupující na základě bezplatné písemné žádosti má právo u prodávajícího nesouhlasit se zpracováváním osobních údajů v případech podle § 10 odst. 3 písm. a), e), f) nebo g) ZnOOÚ vyslovením oprávněných důvodů nebo předložením důkazů o neoprávněném zasahování do jeho práv a právem chráněných zájmů, které jsou nebo mohou být v konkrétním případě takovým zpracováním osobních údajů poškozené; nebrání-li tomu zákonné důvody a prokáže se, že námitka kupujícího je oprávněná, prodávající je povinen osobní údaje, jejichž zpracování kupující namítal, bez zbytečného odkladu blokovat a zlikvidovat, jakmile to okolnosti dovolí.

15. Kupující na základě písemné žádosti nebo osobně, pokud věc nesnese odkladu, dále má právo u prodávajícího kdykoliv namítat a nepodléhat rozhodnutí prodávajícího, které by mělo pro něj právní účinky nebo významný dopad, pokud se takové rozhodnutí vydá pouze na základě úkonů automatizovaného zpracování jeho osobních údajů. Kupující má právo žádat prodávajícího o přezkoumání vydaného rozhodnutí metodou odlišnou od automatizované formy zpracování, přičemž prodávající je povinen žádosti kupujícího vyhovět, a to tak, že rozhodující roli při přezkoumání rozhodnutí bude mít oprávněná osoba; o způsobu zkoumání a výsledku zjištění prodávající informuje kupujícího. Kupující nemá toto právo pouze v případě, pokud to stanoví zvláštní zákon, ve kterém jsou upraveny opatření k zajištění oprávněných zájmů kupujícího, nebo pokud v rámci předsmluvních vztahů nebo během existence smluvních vztahů prodávající vydal rozhodnutí, kterým vyhověl požadavku kupujícího, nebo pokud prodávající na základě smlouvy přijal jiná vhodná opatření k zajištění oprávněných zájmů kupujícího.

16. Pokud kupující uplatní své právo písemně a z obsahu jeho žádosti vyplývá, že uplatňuje své právo, považuje se žádost za podanou podle tohoto zákona; žádost podanou elektronickou poštou nebo faxem kupující doručí písemně nejpozději do tří dnů ode dne jejího odeslání.

17. Kupující při podezření, že jeho osobní údaje neoprávněně zpracovávají, může podat o tom oznámení Úřadu ma ochranu osobních údajů. Pokud kupující nemá způsobilost k právním úkonům v plném rozsahu, jeho práva může uplatnit zákonný zástupce.

18. Prodávající je povinen písemně vybavit žádost kupujícího podle tohoto čl. těchto obchodních a reklamačních podmínek, resp. vyhovět požadavkům kupujícího podle ZnOOÚ a písemně ho informovat nejpozději do 30 dnů od obdržení žádosti nebo požadavky.

19. Omezení práv kupujícího podle § 28 odst. 2 ZnOOÚ prodávající neprodleně písemně oznámí dotyčné osobě a Úřadu ma ochranu osobních údajů.p

20. Prodávající oznamuje tímto kupujícímu, že v souladu s ust. § 15 odst. 1 písm. e) bod 3 a bod 4 ZnOOÚ při zpracovávání osobních údajů kupujícího se předpokládá, že osobní údaje kupujícího budou poskytnuty a zpřístupněny následujícím třetím stranám, resp. okruhu příjemců: Obchodní jméno:

Zásielkovňa s. r. o.
Muchovo námestie 3624/8
851 01 Bratislava

GLS General Logistics Systems Czech Republic s.r.o.,
Lieskovská cesta 13
962 21 Lieskovec

21. Informační systémy elektronického obchodu prodávajícího jsou zaregistrovány ve smyslu zákona č. 122/2013 Sb. o ochraně osobních údajů.

Osobní údaje osob mladších 16 let

Náš internetový obchod není určen pro děti mladší 16-let. Osoba mladší 16-let může náš internetový obchod používat pouze, pokud k tomu udělí souhlas jeho zákonný zástupce (rodič nebo poručník).

Vaše práva v souvislosti s ochranou Vašich osobních údajů

Ve vztahu k vašim osobním údajům máte zejména právo kdykoliv svůj souhlas se zpracováním osobních údajů, právo opravit či doplnit své osobní údaje, právo požadovat omezení jejich zpracování, právo vznést nebo stížnost proti zpracovávání vašich osobních údajů, právo na přístup k vašim osobním údajům , právo požadovat přenesení vašich osobních údajů, právo být informován o porušení zabezpečení vašich osobních údajů a za určitých podmínek i právo na vymazání některých osobních údajů, které v souvislosti s vámi zpracováváme (tzv. právo být "zapomenut").

Své osobní údaje máte pod kontrolou především prostřednictvím vašeho uživatelského účtu. Můžete zde mazat, resp. měnit základní informace o vaší osobě a měnit nastavení ohledně zasílání obchodních sdělení (popř. z odběru obchodních sdělení odhlásit) apod.

Dále můžete žádat, abychom údaje o vás vymazali (vymazání se však nedotkne dat na dokumentech, které musíme podle zákona uchovávat (např. Faktury či dobropisy). Pokud vaše osobní údaje budeme potřebovat pro určení, výkon nebo obranu našich právních nároků, může být vaše žádost odmítnuta (např. když za vámi evidujeme neuhrazenou pohledávku či v případě probíhajícího reklamačního řízení). Podat žádost o vymazání vašich údajů je možné provést mailem na E-mail: info@nebbiashop.cz nebo písemně na naší adrese. žádost o vymazání osobních údajů musí být podepsána.

Orgán dozoru

Dohled nad dodržováním povinností prodávajícího vůči spotřebiteli je Slovenská obchodní inspekce, konkrétně pracoviště Inspektorát SOI pro Bratislavský kraj, Prievozská 32, P. O. Box 5, 820 07 Bratislava 27, odbor technické kontroly výrobků a ochrany spotřebitele a právní odbor, tel. č .: 02/58272 172-3, 02/58272 104 fax č .: 02/58272 170, email: ba@soi.sk, web:

http://www.soi.sk

http://www.soi.sk/sk/Podavanie-podnetov-staznosti-...

Alternativní způsob řešení sporů

 1. Vážený spotřebitel. Pokud se domníváte, že jsme porušili vaše práva, nebo nejste spokojen se způsobem, kterým jsme vybavili Vaši reklamaci, svou žádost o nápravu nám zašlete na naši emailovou adresu: info@nebbiashop.cz
 2. Pokud Vám odpovíme na tuto žádost zamítavě, nebo na ni neodpovíme do 30 dnů od jejího odeslání na uvedenou emailovou adresu, případně nebudete spokojeni s naším řešením, pak na základě novelizovaného Zákona č. 102/2014 a Zákona č. 391/2015 o alternativním řešení spotřebitelských sporů, máte právo na alternativní (mimosoudní) způsob řešení sporů.
 3. Návrh můžete podat způsobem určeným podle § 12 Zákona 391/2015 CFU Na podání návrhu můžete využít formulář, jehož vzor je dostupný i na webovém sídle příslušného ministerstva a každého subjektu alternativního řešení sporů.
 4. Seznam subjektů alternativního řešení sporů k datu 10.4.2016 je zde: http://www.mhsr.sk/zoznam-subjektov-alternativneh... Spotřebitel má právo volby, na který z uvedených subjektů alternativního řešení spotřebitelských sporů se obrátí.
 5. Adresa na podávání podání v elektronické podobě na Slovenskou obchodní inspekci je ars@soi.sk.
 6. Subjekt alternativního řešení sporů může návrh spotřebitele odmítnout, např.:
 • když vyčíslitelná hodnota sporu nepřesahuje částku 20 eur;
 • když je vzhledem ke všem okolnostem zřejmé, že alternativní řešení sporu by bylo možné vést pouze s vyvinutím nepřiměřeného úsilí, a podobně.
 1. Spotřebitel může podat stížnost i prostřednictvím platformy alternativního řešení sporů online řešení sporů, která je dostupná online na: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?e... Stížnost zde může podat spotřebitel žijící v EU na obchodníka se sídlem v EU.
 2. Náklady spojené s alternativním řešením sporu nese každá ze stran sporu samostatně bez možnosti jejich náhrady.

Závěrečná ustanovení

Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách www.nebbiashop.cz v den odeslání objednávky kupujícím, který je bezvýhradně přijímá, což také potvrdí aktivním odklikům při potvrzení objednávky.

Provozovatel si vyhrazuje právo na případnou změnu či doplnění obchodních podmínek. Na uzavřené objednávky se však vztahuje znění platné v době provedení objednávky

Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 01. 11. 2015.

Ověřeno našimi zákazníky

Prohlédněte si vybraná hodnocení našich zákazníků.

Výhody:
Rychlé, profesionální.
Pečeť ověřeno zákazníky

Zdeněk V. 01.06.2024

5.005.005.005.005.00
Výhody:
pěkné zboží neskutečná rychlost dodání
Pečeť ověřeno zákazníky

Petra B. 27.05.2024

5.005.005.005.005.00
Celkový názor:
Krásně sedi
Pečeť ověřeno zákazníky

Anna S. 22.05.2024

5.005.005.005.005.00
Výhody:
Rychlost Profesionální přístup
Pečeť ověřeno zákazníky

Jaroslav S. 13.04.2024

5.005.005.005.005.00
Celkový názor:
Délka dodání
Pečeť ověřeno zákazníky

Jaromir B. 24.03.2024

5.005.005.005.005.00
Výhody:
Rychlé dodání
Pečeť ověřeno zákazníky

Soňa Z. 22.03.2024

5.005.005.005.005.00

VÝPRODEJ probíhá! Vstup do sezóny s naším VÝPRODEJEM plným skvělých nabídek.